Slovensko

Pomáhame Ukrajine!

Od 24. februára 2022 sme v priamom styku s ukrajinskými utečencami, ktorí prechádzajú hranice medzi Ukrajinou a Slovenskom v počte takmer desaťtisíc ľudí denne. Od prvých dní týmto ľuďom pomáha v základných životných potrebách aj Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Ukrajinskí utečenci sú poväčšine východného obradu (gréckokatolíci). Košické biskupstvo má dlhodobý vzťah s gréckokatolíckym biskupstvom so sídlom v Užhorode. Mesto Košice je družobným mestom Užhorodu.

Blízkym okresným mestom pri hraniciach s Ukrajinou sú Michalovce, kde sídli Spolok sv. Cyrila a Metoda. Spolok je kultúrno-nábožensko-sociálnou organizáciou, ktorá spája Slovanov na cyrilo-metodskej idei. Aj tento Spolok sa prakticky pridal k organizovaniu pomoci pre utečencov.

Prosíme vás o akúkoľvek finančnú pomoc pre zvládnutie tejto ľudskej tragédie našich bratov a sestier vo viere. Za každú pomoc už teraz vyslovujeme úprimné poďakovanie.

 

Wir helfen der Ukraine!

Seit dem 24. Februar 2022 stehen wir im direkten Kontakt mit ukrainischen Flüchtlingen, die die Grenze zwischen der Ukraine und der Slowakei überqueren - fast zehntausend Menschen pro Tag. Seit den ersten Tagen hilft die Griechisch-Katholische Kirche in der Slowakei diesen Menschen bei der Versorgung mit dem Lebensnotwendigen. Bei den ukrainischen Flüchtlingen handelt es sich größtenteils um Gläubige des byzantinischen Ritus (griechisch-katholische Gläubige). Das Bistum Košice pflegt seit langer Zeit Beziehungen zum griechisch-katholischen Bistum mit Sitz in Uschhorod. Die Stadt Košice ist eine Partnerstadt von Uschhorod.

Eine nahe gelegene Kreisstadt an der Grenze zur Ukraine ist Michalovce, wo der Verein der Heiligen Kyrillos und Methodius seinen Sitz hat. Der Verein ist eine kulturell-religiös-soziale Organisation, die Slawen auf der Grundlage der Idee von Kyrillos und Methodius vereint. Auch dieser Verein hat sich praktisch an der Organisation der Hilfe für Flüchtlinge beteiligt.

Wir bitten um jede finanzielle Hilfe, die Sie zur Bewältigung dieser menschlichen Tragödie unserer Brüder und Schwestern im Glauben geben können. Wir bedanken uns schon jetzt herzlich für jede Hilfe.

Košice

Gréckokatolícka eparchia Košice

vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup

číslo účtu SK98 0200 0000 0032 5506 0551

Variabilný symbol: 10

Webstránka: www.grkatke.sk

 

Košice

Griechisch-katholische Eparchie von Košice

vladyka Cyril Vasil SJ, Bischof von Košice

IBAN: SK98 0200 0000 0032 5506 0551

Variables Symbol: 10

Webseite: www.grkatke.sk

 

Michalovce

Spolok sv. Cyrila a Metoda

o. Michal Hospodár, predseda

číslo účtu SK66 3100 0000 0044 7000 4207

Variabilný symbol: 10

Webstránka: www.sscm.sk

 

Michalovce

Verein der Heiligen Kyrillos und Methodius

o. Michal Hospodár, Vorsitzender

IBAN: SK66 3100 0000 0044 7000 4207

Variables Symbol: 10

Webseite: www.sscm.sk/de